Top Office Topmeiden voor topfuncties

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Leverings- en Contractvoorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen tussen Top Office B.V. (hierna te noemen Top Office) en haar cliënten. Hiervan kan slechts worden afgeweken, indien dat schriftelijk tussen cliënten Top Office is overeengekomen.

1.2 Ook op elke offerte, overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, die voortvloeit of voortbouwt op een eerder gesloten overeenkomst zijn deze Leverings- en Contractvoorwaarden van toepassing.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van cliënten zijn niet van toepassing, tenzij deze door Top Office uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 Iedere offerte is vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Een offerte is veertien dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

3. Wijzigingen en aanvullingen

3.1 Wijzigingen en aanvullingen op bepalingen in de overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

3.2 Een wijziging of aanvulling als bedoeld in lid 1 geldt slechts voor de betreffende overeenkomst.

4. Verplichtingen en medewerking opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal aan Top Office alle voor de uitvoering van haar opdracht benodigde informatie tijdig en volledig ter beschikking stellen alsmede eventuele werk- en huisregels kenbaar maken. Het eindresultaat van de opdracht is niet alleen afhankelijk van de inspanningen van Top Office, maar ook van die van opdrachtgever en externe factoren.

4.2 Opdrachtgever zorgt voor de benodigde beschik- en bereikbaarheid en continuïteit binnen haar organisatie.

4.3 Wanneer de opdrachtgever bij aanvang, of gedurende de uitvoering van een opdracht rechtstreeks in contact komt met door Top Office voor deze opdracht voorgestelde kandidaten via een eigen relatienetwerk, of via intermediairs die kandidaten bij de opdrachtgever voordragen of doordat kandidaten na het lezen van de advertentie direct contact opnemen met opdrachtgever dan geldt dat de betreffende kandidaten dienen te worden doorverwezen naar Top Office. In het geval dat een van deze kandidaten bij de opdrachtgever in dienst treedt, hanteert Top Office het reguliere honorarium bij aanstelling ongeacht of opdrachtgever de kandidaat heeft doorverwezen of niet.

5. Verplichtingen Top Office

5.1 Top Office zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de vereisten van goed vakmanschap uit te voeren.

5.2 Top Office houdt zich hierbij aan de Sollicitatiecode NVP voor een zorgvuldig werving- en selectiebeleid en aan de Wet bescherming persoonsgegevens als ook aan art. 6:248 BW.

5.3 Top Office zorgt ervoor dat de bij de opdrachtgever geldende werk- en huisregels worden gerespecteerd.

6. Werkwijze algemeen

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Top Office ernaar streven om per opdracht een of meer kandidaten bij opdrachtgever te introduceren. Daarbij zal Top Office zich enerzijds baseren op de door de kandidaat verstrekte informatie en gegevens en anderzijds op de door de opdrachtgever omschreven vereisten en verstrekte gegevens.

6.2 Opdrachtgever is na introductie vrij de betreffende kandidaat al dan niet aan te stellen of al dan niet een middels een overeengekomen detacheringperiode te werk te stellen in de organisatie van de opdrachtgever.

6.3 Indien opdrachtgever naar zijn mening geen geschikte kandidaten door Top Office krijgt aangeboden, is opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd aan Top Office.

6.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door Top Office aangeboden of op enigerlei wijze geïntroduceerde kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen een jaar na het intrekken, vervallen, beïndigen of niet slagen van de opdracht tot werving en selectie en/of detachering. In geval van overtreding of niet nakoming hiervan berekent Top Office een bedrag ter hoogte van € 15.000,-. Onverlet het recht van Top Office om volledige schadevergoeding te vorderen.

6.5 Als opdrachtgever besluit meerdere geïntroduceerde kandidaten aan te stellen of te detacheren - ongeacht in welke functie - is opdrachtgever per aanstelling telkens het volledige honorarium verschuldigd zoals dit is overeengekomen in de opdrachtbevestiging naar aanleiding waarvan de introductie heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook als de opdrachtgever deze kandidaat binnen een jaar na introductiedatum aanstelt, ongeacht de functie waarin de aanstelling plaats vindt.

6.6 De gegevens van de voorgedragen kandidaten mogen niet zonder toestemming van Top Office aan derden worden verstrekt of kenbaar gemaakt worden. Mocht een voorgedragen kandidaat door tussenkomst van de opdrachtgever bij een derde in dienst treden of met een derde een andere overeenkomst aangaan, dan is opdrachtgever alsnog het honorarium bij benoeming verschuldigd. Het honorarium wordt in dat geval berekend alsof de kandidaat in dienst was getreden bij opdrachtgever tegen het oorspronkelijk geraamde salaris, dan wel naar het jaarinkomen zoals de kandidaat dit bij de derde krijgt, zulks naar keuze van Top Office. Opdrachtgever zal alle toevertrouwde en/of geregistreerde persoonlijke gegevens van een kandidaat vertrouwelijk behandelen en wel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

6.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat en op de opdrachtgever rust de verantwoordelijkheid voor de verificatie van de door de kandidaat verstrekte informatie.

6.8 Top Office kan haar expertise op het gebied van adverteren (werven) en selecteren op basis van persoonlijkheids- en competentietesten beschikbaar stellen aan de opdrachtgever. De kosten voor het maken en plaatsen van advertenties en de kosten van de assessments zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het annuleren hiervan kan alleen zolang de deadline bij de betreffende media tot mogelijke annulering niet verlopen is.

7. Werkwijze werving en selectie; aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever en kandidaat onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden en komen een aanvangsdatum overeen van het dienstverband.

7.2 Opdrachtgever en kandidaat tekenen een rechtsgeldig arbeidscontract.

7.3 Opdrachtgever verplicht zich binnen 10 dagen na aanstelling van een kandidaat Top Office hiervan schriftelijk in kennis te stellen met gelijktijdige aanlevering van de gegevens ter bepaling van het aan Top office toekomende honorarium.

7.4 Indien een geplaatste kandidaat op zijn initiatief binnen 2 maanden de arbeidsverhouding met de opdrachtgever verbreekt, start Top Office voor opdrachtgever kosteloos een nieuwe werving- en selectieprocedure.

8. Werkwijze werving en selectie; met eerst een periode van detachering

8.1 Opdrachtgever kan Top Office verzoeken om een kandidaat eerst een periode te detacheren in de organisatie van de opdrachtgever, waarna de kandidaat mogelijk een rechtstreekse arbeidsverhouding krijgt aangeboden.

8.2 Top Office zal de kandidaat een arbeidscontract aanbieden voor bepaalde tijd.

8.3 Top Office komt met de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht overeen, waarin de duur van de detacheringperiode en het detacheringtarief wordt overeengekomen.

8.4 Top Office hanteert als detacheringperiode een met de opdrachtgever afgesproken periode.

8.5 Het honorarium voor werving en selectie wordt verrekend in het detacheringtarief met de opdrachtgever.

8.6 Indien een opdrachtgever een kandidaat toch eerder in dienst neemt dan de afgesproken detacheringperiode, is de opdrachtgever Top Office alsnog een aanvullende vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal maanden dat de opdracht tot detachering nog zou hebben voortgeduurd.

8.7 Het totale honorarium zal niet hoger zijn dan het afgesproken honorarium voor werving en selectie met als oogmerk direct een rechtstreekse arbeidsverhouding met opdrachtgever aan te gaan.

8.8 Na afloop van de overeengekomen detacheringperiode mag de kandidaat kosteloos in dienst treden van de opdrachtgever.

8.9 In de overeenkomst van opdracht worden afspraken gemaakt over de door de kandidaat te vervullen functie, de te verrichten taken en opdrachten, het aantal te werken uren, de locatie en eventuele andere belangrijke zaken.

8.10 Aangezien de gedetacheerde kandidaat feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor instructies en begeleiding op de werkplek en het verstrekken van een arbodocument.

8.11 De opdrachtgever moet de gedetacheerde kandidaat net zo (goed) behandelen als zijn eigen personeel.

8.12 Gedurende de dagen dat de gedetacheerde kandidaat geen arbeid heeft kunnen verrichten wegens bedrijfssluiting en/of collectieve verplichte vrije dagen binnen het bedrijf van de opdrachtgever, is opdrachtgever toch het overeengekomen tarief verschuldigd aan Top Office. Tenzij de kandidaat bereid is vrijwillig (een) vrije dag(en) op te nemen en Top Office hierover tijdig is geïnformeerd en zich hiermee uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.

9. Werkwijze ter beschikking stellen van kandidaten voor een bepaalde of bepaalbare periode (detacheren)

9.1 Top Office komt met de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht overeen, waarin de duur van de detacheringperiode, het detacheringtarief en de te vervullen functie wordt overeengekomen.

9.2 Top Office zal per opdracht ernaar streven een of meer kandidaten bij opdrachtgever te introduceren. Daarbij zal Top Office zich enerzijds baseren op de door de kandidaat verstrekte informatie en gegevens en anderzijds op de door de opdrachtgever omschreven vereisten en verstrekte gegevens.

9.3 Top Office zal de kandidaat een arbeidscontract aanbieden voor bepaalde of bepaalbare tijd. Ook is het mogelijk dat Top Office kandidaten ter beschikking stelt die een arbeidscontract voor onbepaalde tijd bij Top Office hebben.

9.4 De duur van de detacheringopdracht zal zo goed mogelijk afgestemd worden met opdrachtgever en kandidaat.

9.5 In principe is verlenging van een detacheringopdracht mogelijk, mits de kandidaat hiermee instemt.

9.6 Mocht een kandidaat tijdens een detacheringopdracht langer dan 2 weken uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte of familieomstandigheden, dan zal Top Office al het mogelijke doen om zo spoedig mogelijk en kosteloos een vervangende kandidaat voor te stellen aan opdrachtgever, met vergelijkbare kwalificaties.

9.7 Aangezien de gedetacheerde kandidaat feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor instructies en begeleiding op de werkplek en het verstrekken van een arbodocument.

9.8 De opdrachtgever moet de gedetacheerde kandidaat net zo (goed) behandelen als zijn eigen personeel.

9.9 Gedurende de dagen dat de gedetacheerde kandidaat geen arbeid heeft kunnen verrichten wegens bedrijfssluiting en/of collectieve verplichte vrije dagen binnen het bedrijf van de opdrachtgever, is opdrachtgever toch het overeengekomen tarief verschuldigd aan Top Office. Tenzij de kandidaat bereid is vrijwillig (een) vrije dag(en) op te nemen en Top Office hierover tijdig is geïormeerd en zich hiermee uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.

9.10 Top Office behoudt zich het recht voor om de opdracht te beïndigen als de opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht tot levering en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

9.11 Top Office is gerechtigd om gedurende de looptijd van een opdracht een vervangende kandidaat aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden afwijzen.

9.12 Indien en voor zover een kandidaat wordt vervangen door een andere kandidaat, wordt het detacheringtarief opnieuw vastgesteld.

10. Honorarium en kosten werving en selectie

10.1 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

10.2 Opdrachtgever is na het voltooien van de opdracht het door Top Office in rekening te brengen honorarium verschuldigd. Het verschuldigde honorarium wordt mondeling of schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

10.3 Indien tussen partijen geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, bedraagt het honorarium 25% van het tussen de opdrachtgever en de kandidaat overeengekomen bruto jaarinkomen. Het honorarium bedraagt echter minimaal € 2.500,=. Het bruto jaarinkomen omvat 8% vakantietoeslag, bonussen, provisies, garantiecommissies, vastgelegde winstuitkeringen en gratificaties alsmede de fiscale bijtelling van een ter beschikking gestelde auto. Indien deze fiscale bijtelling (nog) niet nader kan worden bepaald wordt deze gesteld op een bedrag van € 5.000,=.

10.4 Indien opdrachtgever de opdracht wegens een aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid niet voortzet c.q. beïndigt, dan wel wanneer zich een omstandigheid voordoet die daarmee redelijkerwijs kan worden vergeleken, is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd op basis van de door Top Office bestede uren tegen een uurtarief van € 75,= tot een maximum van 50% van het te verwachten honorarium. In dit geval zal het maximum volgens artikel 10.3 worden berekend en zo nodig worden geschat.

10.5 Indien de opdracht na de in voormeld lid genoemde situatie binnen een termijn van 6 maanden na stopzetting weer zal worden voortgezet, zal hetgeen op basis van voornoemd lid door de opdrachtgever aan Top Office is betaald in mindering gebracht worden op hetgeen opdrachtgever na het voltooien van de opdracht gezien dit artikel verschuldigd zal zijn; deze verrekening geldt alleen als opdrachtgever tijdig al het aan Top Office verschuldigde uit de overeenkomst heeft voldaan.

10.6 Als opdrachtgever tijdens de loop van de opdracht besluit het functieprofiel te wijzigen, dan is bij continuering een aanvullend honorarium verschuldigd op basis van de werkelijk bestede uren tegen het in lid 4 vermelde tarief, of wordt er een nieuwe procedure gestart en wordt de oude procedure afgesloten conform de geldende condities.

10.7 Wanneer er sprake is van extra met Top Office overeengekomen services, zoals wervingsacties voeren in diverse media of persoonlijkheids- en competentietesten afnemen, is opdrachtgever verplicht de kosten hiervan bij de start van de procedure te voldoen.

11. Honorarium en kosten detacheren

11.1 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

11.2 De kandidaat vult een urenbriefje, ter beschikking gesteld door Top Office, in en laat dit ondertekenen door de opdrachtgever.

11.3 De kilometers die in aanmerking komen voor een eventuele kilometervergoeding voor woon- werkverkeer worden contractueel vastgelegd. Overige reis- en verblijfkosten worden middels een door de opdrachtgever ondertekend declaratieformulier ingediend en vergoed.

11.4 Top Office stuurt per periode van 4 weken een factuur aan de opdrachtgever. Deze is gebaseerd op de gewerkte uren en door de opdrachtgever afgetekende urenbriefjes, als ook het in de opdracht tot levering overeengekomen detacheringtarief. Top Office stuurt een kopie van deze urenbriefjes mee met de factuur aan de opdrachtgever.

11.5 Het detacheringtarief is gebaseerd op het bruto salaris van de kandidaat (inclusief vakantiegeld), het aantal werkbare uren, alsmede op een toeslag voor de werkgeverslasten, een reservering voor ziekte, bijzonder verlof, verlof- en feestdagen en een opslag voor overheadkosten en winstmarge.

12. Betaling

12.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2 Indien de factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente ex artikel 119a B.W. over het openstaande bedrag verschuldigd.

12.3 Indien opdrachtgever na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is opdrachtgever de buitengerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd.

12.4 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Top Office te worden gebracht. Wanneer dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar maken. Een bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

12.5 Alle kosten ter inning van een vordering op opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

12.6 Top Office is niet verplicht haar werkzaamheden voort te zetten indien en zolang opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit artikel 12 heeft voldaan.

13. Overmacht en einde opdracht

13.1 Indien Top Office door een niet toerekenbare tekortkoming als bepaald in lid 2 niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

13.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Top Office onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Top Office kan worden verlangd.

13.3 Als een overmachtsituatie langer dan drie maanden heeft geduurd zijn opdrachtgever en Top Office gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever zal in dat geval alleen de werkelijk door Top Office gemaakte kosten vergoeden.

13.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmachttoestand op de hoogte stellen.

13.5 Tussentijdse opzegging door de opdrachtgever van een opdracht tot levering is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.6 Indien tussentijdse opzegging wel is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 4 kalenderweken. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

13.7 Elke opdracht eindigt onverwijld op het tijdstip dat é van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:

13.8 Top Office behoudt zich het recht voor om de opdracht te beïndigen als de opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht tot levering en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Top Office zal haar uiterste best doen om een zo geschikt mogelijke kandidaat te werven en te selecteren of te detacheren. De uiteindelijke keuze voor een kandidaat ligt bij de opdrachtgever. Mede gelet hierop is Top Office niet aansprakelijk voor de door een kandidaat veroorzaakte schade.

14.2 Top Office is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade van de opdrachtgever of derden in welke vorm dan ook. Opdrachtgever vrijwaart Top Office voor aanspraken van derden. Top Office is in ieder geval nimmer verder aansprakelijk dan het bedrag dat de opdrachtgever aan Top Office verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst.

15. Geschillenbeslechting

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten of opdrachten waarvan deze voorwaarden deel uit maken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht tenzij wettelijke voorschriften dit verhinderen. Top Office is echter gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de volgens de gewone regels bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht op 22 oktober 2008 onder nummer 14057528.

Kantoorkracht

Top Office
Vestigingen
Singel 540
1017 AZ Amsterdam
Fellenoord 130
5611 ZB Eindhoven
Australiëlaan 60
6199 AA Maastricht-Airport
T: 043 - 321 10 75
F: 043 - 327 02 33
info@top-office.nl
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nieuwsbrief archief »

Top Office is specialist in werving, selectie en detachering van management ondersteunend personeel. Een specialist die precies begrijpt wie u zoekt en wat kandidaten motiveert.

Meer over Top Office »

Download Folder